Võhma-Palmse kandi külade elanike üldkoosolek

VÕHMA – PALMSE KANDI KÜLADE (Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma,  Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse, Eru) ELANIKE ÜLDKOOSOLEK 15.detsembril kell 14.00 Võhma seltsimajas.


Üldkoosoleku päevakorras:

1. Võhma-Palmse kandikogu valimine

-       Kandikogu liikmete kandidaate ootame hiljemalt 5.detsembriks aadressil vohma07@gmail.com.

-       Kandidaatide nimed avalikustame 6.detsembril MTÜ Võhma Seltsimaja kodulehel http://vohmaseltsimaja.voog.com/et, Võsupere raamatukogus ja Haljala valla kodulehel.

-       Kandikogu tegevuse eesmärgi ja pädevuse kohta saab lugeda siin: Külavanema ja kandikogu statuut ja seltsi koduleheküljel.

 2. MTÜ Võhma Seltsimaja juhatus annab ülevaate seltsi tegevusest, seltsimaja kasutamisest jm.

 3. Info ja muud küsimused – kõik teemad on olulised!


Väljavõte Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuudist

Kant

(1) Kandi ja sellesse kuuluvate külade ja alevike loendi kinnitab vallavalitsus kogukonnakomisjoni ettepanekul.

(2) Kandisisest koostööd ja ühistegevust koordineerib kandikogu.

Kandikogu

(1) Kogu moodustatakse kandi aleviku- ja külavanematest ja/või kandi valitud esindajatest. Külavanemate puudumisel kandi külades valitakse kandikogu kandi alaliste elanike üldkoosolekul samadel alustel külavanemate valimisega.

(2) Kogu liikmete minimaalne arv on 5. Kui kandi asulate aleviku- ja külavanemaid on vähem kui 5, siis puuduvad liikmed valitakse kandi elanike hulgast.

(3) Kogu liikmete nimekirja kinnitab vallavalitsus. Kogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult kogu esimehele.

(4) Kogu liikmed valivad oma hulgast vanema ja vanema asendaja, kes korraldavad kogu tööd. Kogu vanemal on õigus osaleda vallavolikogu kogukonnakomisjoni töös komisjoni esimehe kutsel.

(5) Kui kant koosneb ainult ühest asulast, siis on selle asula aleviku- ja külavanem ühtlasi ka kandivanem. Ülejäänud kogu liikmed valitakse üldkoosolekul.

(6) Kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(7) Kogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust. Otsused langetatakse konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastu hääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

(8) Kogu koosoleku päevakorrapunktide arutelule on õigus kaasata valla ametiisikuid jt spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.

(9) Kogu koosolekud protokollitakse.

(10) Kogu koosolekute läbiviimiseks on kogul õigustasuta kasutada piirkonnas asuvaid Haljala vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega. Samuti on kogul õigus taotleda vahendeid oma tegevuse toetuseks Haljala valla eelarvest.

(1) Kogul on õigus:
1) teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ettepanekuid, mis võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul;
2) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse;
3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
4) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 10 tööpäeva jooksul.

(2) Kogule võib esitada seisukoha saamiseks:

1) valla üldplaneeringu;
2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
3) teede investeeringute kava;
4) käesoleva määruse muudatused;
5) kogu hallataval territooriumil avalikule üritusele loa andmine, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega;
6) piirkonna ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
7) piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
8) piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid.

 Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuut, terviktekst kättesaadav siin: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019008?leiaKehtiv


Eelmine
Laulupeo tule tulemine 2019
Järgmine
Ootame kandikogu liikmete kandidaatide nimesid hiljemalt 5.detsembriks!

Lisa kommentaar

Email again: